34 χρόνια επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε ομιλία
 • Ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., ήμουν υπεύθυνος της Μόνιμης Επιτροπής Αυτοδιοίκησης και της διοργάνωσης των Ημερίδων του Τ.Ε.Ε. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και του Συνεδρίου για την Ανάπτυξη (1975–1977).
 • Συνεργάστηκα με το Δήμο Καλαμάτας για τη δημιουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεών του (1979–1982).
 • Συμμετείχα στην Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων για την Ενδοδημοτική Αποκέντρωση και την οργάνωση των Δημοτικών Διαμερισμάτων του (1979–1982).
 • Συμμετείχα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Νόμου 1416/1984, εισηγήθηκα τη βελτίωση και διεύρυνση του θεσμού των Επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και συμμετείχα στην εκπόνηση των διατάξεων για τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους Ο.Τ.Α. και τις Προγραμματικές Συμβάσεις.
 • Συμμετείχα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Νόμου 1622/1986 και εισηγήθηκα τον «Δημοκρατικό Προγραμματισμό», στον οποίο περιλαμβάνονται τα Περιφερειακά, τα Νομαρχιακά και τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.
 • Συμμετείχα στην εκπόνηση των μελετών για την οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., που οδήγησαν στη θεσμοθέτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων–Κ.Α.Π. (Νόμος 1828/1989).
 • Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (1985–1991):
  • συμμετείχα στην εκπόνηση και την εφαρμογή του πρώτου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΠΤΑ Ι) προϋπολογισμού 60 δις δρχ., που συγχρηματοδοτήθηκε από το 1ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.)
  • συνέβαλα στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) για προγράμματα κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • οργάνωσα και διηύθυνα τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των Ο.Τ.Α. για την οργάνωση και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών τους, την εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τη δημιουργία Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. για την αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και την προώθηση των συμβασιακών πολιτικών των Ο.Τ.Α. με τους κρατικούς φορείς
 • Ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (European Association of Development Agencies), προώθησα την ευρωπαϊκή δικτύωση των Ελληνικών Αναπτυξιακών Εταιρειών, κυρίως μέσω Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1991–1995)
 • Συμμετείχα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Νόμου 2218/1994 για την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην αντίστοιχη του Νόμου 2503/1997 για τη διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση των 13 Περιφερειών της χώρας
 • Συμμετείχα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Νόμου 2539/1997 για τη συνένωση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και εισήγηση του άρθρου 13 του Νόμου για το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) που συγχρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους και το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συμμετείχα στην εκπόνηση του Προγράμματος «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ως Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., προώθησα την εφαρμογή του Προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για την οργάνωση και μηχανοργάνωση των Περιφερειών, των Νομαρχιών και των Δήμων (1997–1999) και συμμετείχα στην προετοιμασία του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 • Το 2001-2002 συντόνισα τη νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας που εκπόνησε το Ν. 3191/2003 για το «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)»
 • Συμμετείχα στις Επιτροπές του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την εκπόνηση σχεδίου νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (2003 και 2005)
 • Εκλέχθηκα Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας (2003–2006) και ανέλαβα το 2003 υπεύθυνος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την περίοδο 2003–2004 Πρόεδρος της Δ.ΕΠ.Ε.Α., όπου εφήρμοσα πιλοτικά, προγραμματικούς και συμβασιακούς θεσμούς της Τ.Α. και την περίοδο 2005–2006 υπεύθυνος των «Γραφείων Οργάνωσης, Προγραμματισμού, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» του Δήμου Νέας Ιωνίας
 • Ως Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (2005–2014) συμμετείχα στην εκπόνηση των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), ασχολήθηκα με την προετοιμασία των Ο.Τ.Α. για τη συμμετοχή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007–2013, την τεκμηρίωση των προτάσεων της ΚΕΔΚΕ για το Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την προετοιμασία των προτάσεων για την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Ο.Τ.Α. και τη χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007–2013
 • Το 2009 συμμετείχα στην εκπόνηση της μελέτης που ανέθεσαν οι Κυπριακές Αρχές στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την «Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας»
 • Το 2010 συντόνισα τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας που εκπόνησε το Ν. 3879/2010 για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης»
 • Ως Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής (2011–2014) συμμετείχα στην Ομάδα Σχεδιασμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής του νέου Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020.
 • Σήμερα, ως Σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Ε., συμμετέχω την προετοιμασία των προτάσεων για την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Ο.Τ.Α. και τη χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020.
© 2014, Design: Mobile Roads